Sauny na míru

Vážení zákazníci:

Zboží objednáváte a kupujete u společnosti:

Saunaprojekt s.r.o.

sídlo společnosti:

Mařanova 523 46312 Liberec 23

IČO:27337855 DIČ:CZ27337855

C 24915 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem

Dále jen dodavatel.

Všechny ceny, uváděné u zboží v internetovém obchodě, jsou ceny konečné, včetně DPH21%.

Za zboží kupující uhradí částku včetně dopravy dobírkou nebo při návštěvě pobočky v hotovosti nebo platební kartou bez dopravného.

Zboží je dodáváno s pokladním dokladem nebo fakturou, která je zabalena uvnitř balíku.

Veškeré objednávky jsou závazné.

Pokud však kupující, vystavil objednávku omylem, je možné, aby naši společnost informoval a objednávku rádi stornujeme. Informace od zákazníka by v tomto případě měla proběhnout nejdéle do 60ti minut od objednání zboží. Nejlépe telefonicky na : 602106762

Zboží zasíláme nejdéle následující pracovní den po obdržení objednávky.

Objednávky zasíláme pomocí společnosti TOPTRANS nebo českou poštou po obdržení objednávky.

Pokud je zboží kupujícímu evidentně předáváno v poškozeném obalu a mohlo dojít k poškození zboží, sepíše zákazník s pracovníkem pošty, TOPTRANS protokol o závadách a zboží pouze v tomto případě nepřebere. V případě objednávky saunového topidla důrazně doporučujeme aby si zákazník při převzetí před dopravcem, zkontroloval stav topidla. Na pozdější reklamace ohledně stavu topidla (škrábance, promáčknutí) nebude od dodavatele brán zřetel.

V případě nepřebrání zboží zákazníkem z jiného důvodu, než-li poškozené zásilky, vzniká dodavateli nárok na úhradu poštovného a balného v plné výši.

Obchodní podmínky

1. Smluvní strany

Prodávající a Kupující nebo kupující spotřebitel.

2. Předmět koupě

Předmětem koupě je zboží prodávajícího, které kupující objednal prostřednictvím el. obchodu.

3. Cena zboží

Cena předmětu koupě odpovídá ceně uvedené na stránkách el. obchodu a kupujícím byla akceptována zasláním objednávky (u produktů účtujeme poštovné a balné dle váhy zboží) v případě zaslání zboží v rámci České republiky.

4. Platební podmínky

Kupující je povinen uhradit dobírku za zboží při převzetí zboží. Náklady vzniklé na opakovanou dopravu hradí kupující. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Dodací podmínky, způsob dodání

Objednané zboží vám zašleme na dobírku, balné a poštovné je stanoveno dle platných předpisů. Dodací lhůta je obyčejně 48hodin od objednávky. Dopravu zboží provede dopravní společnost nebo prodávající na místo dodání určené kupujícím v objednávce. V případě, že není možné tuto dobu dodržet, prodávající neprodleně informuje o této skutečnosti kupujícícho.

6. Záruční lhůta

Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu dle specifikací jednotlivých výrobků od data dodání. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku. Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců.

7. Vrácení zboží

Kupující spotřebitel má nárok na bezdůvodné vrácení nepoužitého a nepoškozeného zboží do 14 dnů od data prodeje.

8. Platnost smlouvy, ukončení smlouvy

Smlouva je platná dnem přijetí objednávky prodávajícím.

Kupující spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží - nepoužitého a nepoškozeného zboží . Odstoupení od smlouvy vyžaduje písemnou formu a zboží kupující spotřebitel posílá n adresu:

Saunaprojekt s.r.o., Tanvaldská 345, 46311 Liberec-Vratislavice nad Nisou 

9. Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci e-mailem, či písemně

2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu

Saunaprojekt s.r.o., Tanvaldská 345, 46311 Liberec-Vratislavice nad Nisou 

3) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu

4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vymezení pojmů

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

10. Práva kupujícího spotřebitele na odstoupení od smlouvy:

(1) Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
(2) Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
(3) Dodavatel uhradí kupujícímu spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil kupujícího spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).
(4) Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
Kupující spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f).
Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí kupující spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.
Dodavatel převezme zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady, jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, nenese žádné náklady, jestliže jde o smlouvu
a) jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel neposkytl spotřebiteli údaje podle § 1820 odst. 1 písm. d) a f), nebo pokud podnikatel začal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv kupující spotřebitel o to výslovně nežádal, nebo
b) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a podnikatel jej dodal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv spotřebitel o to výslovně nežádal, nebo nevzal výslovně na vědomí, že mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, nebo podnikatel nepředal spotřebiteli vyhotovení smlouvy.
Kupující Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

11. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 12000 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web:adr.coi.cz